Asociația Română pentru Transporturi Rutiere Internaționale
Wiki
ARTRI Facebook ARTRI Youtube ARTRI LinkedIn ARTRI Flickr
LOGIN
x

Login Utilizator

Informații exclusiv pentru membrii ARTRI

User*
Parola*
Realocare parola


Aspecte vamaleRegimul TIR

Procedura de admitere la regimul TIR

Pentru a obţine statutul de membru-titular de Carnete TIR al ARTRI, respectiv admiterea la Regimul vamal TIR, societăţile având ca obiect de activitate transportul internaţional rutier de mărfuri, trebuie să prezinte/să semneze la sediul ARTRI următoarele documente:

1. Documentația societății de transport

• Cererea societăţii comerciale privind accesul la regimul TIR (original)


• Statutul societăţii (Act constitutiv) (2 copii)


• Certificatul de înregistrare la oficiul registrul comerţului (2 copii)


• Licenţa de transport/certificatul de transport în cont propriu (2 copii+verificare original)


• Copii conforme ale licenţei de transport/certificatului de transport în cont propriu aferente parcului auto declarat (2 copii)


• Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, însoţită de dovada experienţei în domeniul transportului (ex. situaţia operaţiunilor de transport efectuate în anul precedent sau copiile CMR-urilor aferente, copiile comenzilor de transport, etc.) sau după caz, dovada capacităţii de a efectua cu regularitate transporturi internaţionale (o estimare a operaţiunilor de transport pentru anul viitor), în situaţia în care societatea deţine numai vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone (original) (model)


• Copiile certificatelor de înmatriculare ale vehiculelor sub 3,5 tone


• Scrisoare de bonitate financiară cu indicatori a firmei solicitante, eliberată de o bancă comercială (original)


• Situaţia activelor pentru firmele recent înfiinţate


• Certificat de atestare fiscală pentru persoanele juridice (original)


• Bilanţ contabil pe anul în curs + balanţa


• Contractul de închiriere pentru mijloacele de transport utilizate (copie)


• Pentru firmele având ca acţionar(i) persoane fizice/juridice cu cetăţenie străină:
- Cazierul persoanelor fizice străine
- Scrisoare de bonitate şi onorabilitate pentru acţionarii persoane juridice străine

2. Documentația internă ARTRI

• Adeziunea la ARTRI


• Împuternicire


• Cod calculator


• Declarație țări țintă ale crimei organizate


• Declaraţia de angajament a societăţii de transport pentru admiterea la regimul vamal TIR şi autorizarea de a utiliza Carnete TIR obişnuite


• Anexa la Declaraţia de angajament a societăţii de transport pentru admiterea la regimul vamal TIR şi autorizarea de a utiliza Carnete TIR obişnuite


• Manualul Titularului de Carnete TIR


• Confirmare de primire a Manualului Titularului de Carnete TIR


• Cerere de acordare a accesului la aplicația online - IRU TIR-EPD


• Test de evaluare a cunoștințelor privind reglementările TIR

3. Diverse

Documentaţia de aderare/admitere va fi semnată numai de către: reprezentantul legal al solicitantului (asociat, patron, administrator), al cărui nume se regăseşte în statut/contract de societate sau în actele adiţionale ale acestora şi va putea fi depusă şi la sediile Birourilor regionale ale ARTRI.


În cazuri excepționale, documentația poate fi semnată de către o persoană mandatată prin împuternicire notarială în acest sens.

După obţinerea statutului de membru ARTRI, societatea admisă în regimul TIR îşi va instrui conducătorii auto dispunând ca aceştia să nu încredinţeze Carnetul TIR, sub nici o formă, nimănui, cu excepţia reprezentanţilor autorităţilor vamale, refuzând orice eventuale iniţiative propuse de terţe persoane.

Orice modificare survenită ulterior dobândirii calităţii de membru ARTRI cu privire la statutul societăţii (adresă, număr de telefon, fax, asociaţi etc.) trebuie comunicată asociaţiei în cel mai scurt timp.


Relaţii suplimentare în legătură cu dosarul de admitere la regimul vamal TIR se pot obţine: tel: 021/319.45.25 sau la sediile Birourilor regionale ale ARTRI.

Persoane de contact:
Ileana Simion - 0740113826
ileana.simion@artri.ro
Camelia Radu - 0740113824
camelia.radu@artri.r

Comentarii

Comentariul tău:


RO EN RU
Copyright © 2016 Asociaţia Română pentru Transporturi Rutiere Internaţionale. Toate drepturile rezervate.
Design web si programare

office@artri.ro
Tel: +4021 319 4525

Bd. Mărăşti 25
Bucureşti, sector 1